Меню сайта

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 16 по 18 лютого у шаховому клубі "Дебют" пройшов Чемпіонат міста з шахів серед здубовочів ЗФПО. 1 місце-Агро ліцей. 2 місце-БФККМ ім. Карабиця 3 місце-БІФК. Усі участники змагань були нагороджені грамотами від управління фізичної культури та спорту.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП "БАХМУТСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

                                                                               


                                                                          


Положення
про студентське самоврядування у 
Бахмутському індустріальному фаховому коледжі ДВНЗ "ДонНТУ"

 


Зміни та доповнення Положення 
розглянуто і схвалено студентською 
конференцією самоврядування 

 

 


2020
 

 

Загальні положення


1. Студентське самоврядування у ВСП "Бахмутський індустріальний фаховий коледж ДВНЗ "ДонНТУ" ( на далі по тексту ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ") - це самостійна громадська діяльність студенів із реалізації функцій управління яка здійснюється студентами відповідно до мети i завдання, що стоять перед студентським колективом.
2. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти i науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ", його Положенням та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, вирішують питання в межах своєї компетенції.
З. Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студенів ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" незалежно від раси, політичних i релігійних переконань, статі, соціального походження.
4. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності колегіальності.
5. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних рухів, партій та релігійних об'єднань.
6. Адміністрація ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ", служба гуртожитку, працівники всіх структурних підрозділів всебічно сприяють poбoтi органів студентського самоврядування.
7. Для забезпечення функціонування органів студентського самоврядування та проведення заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю, адміністрація ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" надає приміщення, забезпечує витратними матеріалами.

Структура i організація студентського самоврядування

1. Студентське самоврядування функціонує на piвнi: груп, гуртожитку та ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ"   в цілому.
2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), яка скликається не рідше одного разу в навчальний рік.
3. Конференція ухвалює Положення про студентське самоврядування, зміни та доповнення до нього.
4. Конференція визначає чергові завдання, стратегію i напрями дій студентського самоврядування
5. Конференція визначає його структуру, термін повноважень i заслуховує звіти.
6. Конференція скликається з представників  груп. Виходячи з квоти 3 делегатів від однієї групи.
 7. Рада студентського самоврядування ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" обирається конференцією і формується з представників рад профоргів, старост груп та гуртожитку, в кількості 15…19 чоловік.
8. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування обирає голову, його заступника i координатора ради.
9. Голова ради: - організовує роботу органів самоврядування, на запрошення педагогічної ради бере участь у її роботі, де обговорюються питання діяльності opraнів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя; - організовує контроль за виконанням обов'язків керівниками органів студентського самоврядування всіх рівнів;- представляє органи студентського самоврядування поза межами  ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ".
10.  Заступник голови організовує роботу ради у випадку відсутності голови.
11.  Координатор студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань i виступає з повідомленнями про виконання рішень, координує відносини ради з адміністрацією  ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ".
12.  Обов'язки студентської ради включають: заходи щодо створення міцного життєдіяльного студентського колективу у  розвитку  ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" його виховних функцій, активізації самоврядування; створення необхідних умов для повної самореалізації i всебічного розвитку особистості вдосконалення її творчих нахилів i здібностей; демократизацію відносин у колективі участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення питань навчально-виховної роботи; зміцнення дисципліни у ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" .
13.  При раді створюються комісії за напрямами роботи, які діють при радах старостату, профоргів і студради гуртожитку, а саме:
- комісія з навчальної роботи спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, співпрацює з заступником директора з навчальної роботи та завідувачами відділень; має контролювати навчання i дисципліну студентів, вживати заходів щодо студентів, які незадовільно навчаються або порушують дисципліну; виступати ініціатором випуску інформаційних листів про стан ycпішності i дисципліни у групах, ставлення студентів до навчання; організовувати проведення науково-практичних студентських конференцій, читань;
- комісія з виховної роботи: організовує виховну роботу серед студенів, співпрацює із заступником директора з виховної роботи; виступає ініціатором створення у ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" культурних i мистецьких гуртків, студій; організовує для студентів мaсoвi заходи (свята, урочисті лінійки, вечори відпочинку, мистецькі конкурси, оглядові виставки); організовує різноманітні походи до культурних та мистецьких закладів;
- комісія побутово-господарська: вирішує питання, пов'язані з проживанням студентів у гуртожитку; організовує чергування груп у ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" та визначає їх обов'язки; відповідає за чистоту i порядок у всіх приміщеннях;  ініціює проведення санітарних оглядів аудиторій i кабінетів; вживає дієвих заходів щодо збереження матеріально - технічного обладнання , фондів бібліотеки, спортивних споруд; піклується про надання матеріальної допомоги студентам, які цього потребують; співпрацює  з заступником директора з виховної роботи, адміністративно-господарчою частиною, працівниками гуртожитку;
- оздоровчо-спортивна комісія : вирішує питання організації фізичної культури i спорту, пропаганди здорового способу життя; стає організатором масово-спортивних змагань, олімпіад, туристичних походів; бере участь в організації військових зборів студентів;
- інформаційна комісія: сприяє постійному інформуванню студентів i викладачів про новини життя колективу; готує матеріали для сайту ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ", стінної преси;  формує редколегію, забезпечує її плідну роботу;
- комісія із захисту прав студента: має дбати про створення належних умов для навчання та виховання студента; розв'язання конфліктних ситуацій між студентами та викладачами, батьками i викладачами, між самими студентами.
14.  Засідання Ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць i вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2\3 обраних до його складу членів.
15.  Кожне засідання виконавчого комітету фіксується протоколом.
16.  Рішення виконавчого органу i конференції є обов'язковими до виконання.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" функціонує  з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента. Формує в нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів із залученням молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основні завдання студентського самоврядування:
- забезпечення і захист прав студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
* сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
* сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- сприяння у працевлаштуванні випускників;
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
- залучення студентів до художньої самодіяльності;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних вечорів;
- участь у поселенні студентів у гуртожиток та виселенні їх;
- організація чергувань в гуртожитку та налагодженню пропускного режиму;
- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування

1. Члени організації  мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації України згідно із законодавством та відповідно до Положення ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ".
2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:
- обирати і бути обраним до будь-якого органу студентського самоврядування;
- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
- опротестовувати будь-які дії посадових, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.
3. Обов'язки ради студентського самоврядування:
- чітко дотримуватися цього Положення;
- виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування для досягнення мети і вирішення завдань організації.

Заключні положення

1. Дане Положення розроблене згідно наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах"( від 15.11.2007року №1010).
2. Дане Положення діє після прийняття його конференцією студентів та від дня його затвердження директором ВСП БІФК ДВНЗ "ДонНТУ" . 
3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться студентською радою, вступають в силу після прийняття черговою конференцією студентів.

 

 

 

 

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031