Суббота, 22.09.2018, 03:06
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ3

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 1 §2 розділу VІІІ цих Правил прийому, мають спеціальні права на зарахування за квотами-1передбачені пунктами 2, 3 §2 розділу VІІІ цих Правил, а також мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви тільки в паперовій формі.

4. Кількість заяв, поданих вступниками на місця державного та регіонального замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5. Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

6. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;
свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобуту повну загальну середньої освіти, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами1.
8. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм пункту 3 § 2 цього розділу цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

9. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;
копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
копію документа державного зразка (оригінал) про раніше здобуту повну загальну середньої освіти, і додаток до нього о;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
10. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені § 2 цього розділу, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктами 2-3  § 2 цього розділу, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни див. § 3 цього розділу. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

11. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів

1. Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 100.

2. Результати вступних іспитів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

3. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

4. Програми співбесід затверджуються Головою приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

5. Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня (див. п.1 цього параграфу), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

7. Перескладання вступних іспитів не допускається.

8. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

9. Відомості щодо результатів вступних іспитів вносяться до Єдиної бази.

10. Рішенням приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, або історії України за вибором вступника (другий предмет).

2. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

3. Перелік конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) наведено у інформаційній таблиці 2.

4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

6. Конкурсний бал вступників для вступу на основі повної загальної середньої освіти розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО (вступних випробувань), середнього бала додатка до атестату та додаткових балів за особливі успіхи передбачені цими Правилами прийму:

- вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу – 30;

7. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих шляхом відсікання. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

«3» відповідає «6»,

«4» відповідає «9»,

«5» відповідає «12».

8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 4.

9. В підсумку середній бал документа про повну загальну середню освіту переводиться в шкалу 100 – 200 згідно Додатку 3 до Умов прийому на навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

10. Інформацію про призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів; призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» отримує з Єдиної бази.

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

13. Для конкурсного відбору осіб, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю та які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал розраховується за 100-бальною шкалою як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання (див. п.5, §5, розділ IX) .

14. Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією за встановленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
3.   Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

4. У межах інших зазначених в пункті 2 цього параграфу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви вступника;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в цьому пункті додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

5. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником;
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти1.
6. Рейтингові списки формуються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

7. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за даними Єдиної бази, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та затверджуються рішенням приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до строків, визначених у § 3 цього розділу.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 5 цього параграфу.

8. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після отримання списків вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма спеціальностями, при умові подання письмової заяви після оприлюднення списків рекомендованих на зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 5 цього параграфу.

9. У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (допущені до конкурсного відбору) на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі ПЗСО на денну та/ або заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на пропозиції, де не передбачено державне замовлення), є меншою ніж 5 осіб, приймальна комісія має право скасувати набір (відкласти надання рекомендації до зарахування до кінцевого терміну, визначеному у § 3 цього розділу) за такою пропозицією, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

10. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

11. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в § 3 цього розділу або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про раніше здобуту повну загальну середньої освіти, і додаток до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених цими Правилами прийому, до приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у § 3 цього розділу або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у §§ 10 та 11 цього розділу.

3. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, що встановлюються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у §3 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб: подати особисто оригінали документів, які зазначені у п. 1 цього параграфу. Строк виконання вимог для зарахування встановлюється не менше, ніж два дні, та оприлюднюється на офіційних стендах та сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

4. Подані оригінали документів зберігаються у БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання.

§ 9. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 § 8 цього розділу.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та долучається до його особової справи.

3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у § 3 цього розділу). Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 3 §8 цього розділу);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.
§ 10. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

1. БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» самостійно надає рекомендації вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за відповідною спеціальністю в порядку, визначеному пунктом 7 §7 цього розділу, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 § 8 цього розділу.

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

а) незалежно від конкурсного бала:

-    діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;
б) якщо отриманий  конкурсний бал менший від мінімального, який вимагається для отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 40 балів:

-     визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-    яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 10 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.
в) якщо отриманий конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 20 балів:

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених особі».

г) особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7 § 7 цього розділу.

4. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а - г) пункту 3 цього параграфу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.

5. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (а) пункту 3 цього параграфу, БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-в) пункту 3 цього параграфу за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.

6. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (б) пункту 3 цього параграфу, БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.

§ 11. Додатковий конкурс

1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 §10 Розділу VIII місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

IХ. Правила прийому на навчання осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» приймає за результатами вступних випробувань на другий курс на вакантні місця (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на денну та заочну форми навчання, осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання осіб, які отримали ОКР кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс на вакантні місця (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на денну та заочну форми навчання:
151 Економіка ;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
133 Галузеве машинобудування;
161 Хімічні технології та інженерія.
§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.

Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

з 12 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 26 серпня з 9.00 до 13.00
20, 24, 25, 26 липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.
Вихідні дні: 16 липня; 13, 20, 24, 27 серпня, , 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня 2017 року.

2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Строки та терміни

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 годині 24 липня 2017 року

Строки проведення фахових випробувань

25 липня – 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

 - за державним замовленням

- за кошти фізичних та юридичних осіб

- не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року;

- за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року*;

Виконання вступниками вимог до зарахування

- за державним замовленням

- за кошти фізичних та юридичних осіб

- до 12.00 години 08 серпня 2017 р. - не пізніше 29 серпня 2017 р.

Терміни зарахування вступників - -----за державним замовленням ;

-за кошти фізичних та юридичних осіб

- не пізніше 12.00 години 10 серпня 2017 року,

- не пізніше 30 серпня 2017 року;*

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 09 серпня 2017 року.

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією


Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

БИТ ДонНТУ
uCoz