Суббота, 22.09.2018, 02:54
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ2

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі базової загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

4. Кількість заяв, поданих вступниками на місця державного та регіонального замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 документ, що посвідчує особу;
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобуту базову середню освіту і додаток до нього;
документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування за квотами1 (за наявності, див. § 2 цього розділу цих Правил ).
6. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм пункту 2 § 2 цього розділу цих Правил.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;
копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
копію документа державного зразка про раніше здобуту базову середню освіту і додаток до нього;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, передбачені пунктами 1- 2 §2 цього розділу, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 4 §2 цього розділу, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни див. § 3 цього розділу. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних прав.
9. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені пунктом 5 §2 цього розділу, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 §8 цього розділу. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.
10. Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

13. Факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі базової загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів

Програми співбесід затверджуються Головою приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
3. Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 4.

4. Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня (див. п.3 цього параграфу), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

7. Перескладання вступних іспитів не допускається.

8. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

9. Відомості щодо результатів вступних іспитів вносяться до Єдиної бази.

10. Рішенням приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів, передбачених цими Правилами (див. інформаційну таблицю 1).
Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12 бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5 – бальною шкалою, враховуються таким чином:
«3» відповідає «6»,

«4» відповідає «9»,

«5» відповідає «12».

4.   У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 4.

5.   Для конкурсного відбору осіб які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадку, передбачених цими Правилами та/або за успішне закінчення підготовчих курсів:

- вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу – 1,8;

- за успішне закінчення підготовчих курсів БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» додатковий бал вступнику нараховуються згідно додатків до цих правил прийому (див. інформаційну таблицю 5), за умови освоєння повного циклу програми підготовчих курсів та отримання позитивного результату підсумкової атестації.

6.   Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» отримує з Єдиної бази.

7. Для конкурсного відбору осіб, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю та які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал розраховується за 12-бальною шкалою як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання (див. п.5, §5, розділ IX) .

§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього параграфу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви вступника;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в цьому пункті додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником;
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти 1).
5.   Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за даними Єдиної бази, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та затверджуються рішенням приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісій та офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до строків, визначених у § 3 цього розділу.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 4 цього параграфу.

6. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після отримання списків вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма конкурсними пропозиціями, за умови збігу вступних конкурсних предметів.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 4 цього параграфу.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

8. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в § 3 цього розділу або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ».

2. Особи, які в установлені строки, визначені у § 3 цього розділу або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у § 10 та 11 цього розділу.

3. Подані оригінали документів зберігаються у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання.

§ 9. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, передбачених в пункті 1 §8 цього розділу.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та долучається до його особової справи.

3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються приймальною комісією БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у §3 цього розділу).

Приймальна комісіяБІТ ДВНЗ «ДонНТУ»:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 3 § 8 цього розділу);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування до приймальної комісії БІТДВНЗ «ДонНТУ»;
у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.


§ 10. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти

1. БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 5 §2 цього розділу, і надалі анульовані згідно, з пунктом 1 § 8 цього розділу.

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 6 §7 цього розділу.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

а) незалежно від конкурсного бала:

-    діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;
б) в разі, якщо отриманий конкурсний бал менший від мінімального (не більше ніж на 5 балів), який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 §7 цього розділу особи:

-    визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-    яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
в) у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального (менший на 3 бали), який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 §7 цього розділу:

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

г) особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 § 7 цього розділу.

4. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-г) пункту 3 цього параграфу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.

5. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (а) пункту 3 цього параграфу, БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-г) пункту 3 цього параграфу за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

6. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (б) пункту 3 цього параграфуБІТ ДВНЗ «ДонНТУ» надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.

§ 11. Додатковий конкурс

1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 Розділу ІV місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

VIІІ. Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (з нормативним терміном навчання) на денну форму та/або на перший курс (з нормативним терміном навчання) на заочну форму до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на базі повної загальної середньої освіти на другий курс (з нормативним терміном навчання) на денну форму та/або на перший курс (з нормативним терміном навчання) на заочну форму навчання:
- 051 Економіка (тільки денна форма навчання),

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування,

- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

- 133 Галузеве машинобудування,

- 161 Хімічні технології та інженерія.

Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на базі повної загальної середньої освіти на перший курс денної форми (зі скороченим терміном) навчання:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
§ 2. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі

Спеціальні права на зарахування за співбесідою при конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 1014 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
2.   Спеціальні права на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року (квота – 1) при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

- яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

3. Спеціальні права на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» мають громадяни України місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року. Порядок прийому таких осіб регламентується Додатком 1 до цих Правил прийому.

4.   Квота-1 встановлюється БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» у межах тридцяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

5.   Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами (§ 9 цього розділу), якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основну конкурсну пропозицію мають особи:

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

БИТ ДонНТУ
uCoz