Четверг, 17.01.2019, 09:26
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ "ДонНТУ"

Меню сайта

положення про приймальну комісію

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

БІТ ДонНТУ Протоколи засідань приймальної комісії

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ
Бахмутського індустріального технікуму

ДВНЗ "Дон НТУ"

 

І. Загальна частина

 

1.1. Приймальна комісія Бахмутського індустріального технікуму  Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закону), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН і зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до Бахмутського індустріального технікуму  Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет"» (далі – Правила прийому), Статуту Бахмутського індустріального технікуму  Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» та положення про Приймальну комісію.

 

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора БІТ ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (ДонНТУ), який є головою приймальної комісії згідно наказу про затвердження складу Приймальної комісії та фахової комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • голова Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • представники органів студентського самоврядування.

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора  БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ» .

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» до початку календарного року

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • предметні комісії;
 • апеляційні комісії;
 • відбіркові комісії.

 

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні педагогічні працівники БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ». Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для розробки програм, формування екзаменаційних білетів та критеріїв оцінювання знань, проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому,  для проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників шкіл,відокремлених структурних підрозділів університету.

 

Фахові атестаційні комісії  утворюються для підготовки програм, завдань та проведення конкурсних фахових вступних випробувань та додаткових вступних екзаменів (за умови вступу на інший напрям підготовки) для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до Правил прийому. Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників шкіл,відокремлених структурних підрозділів університету.

Апеляційна комісія  утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ» та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного  навчального закладу.

Відбіркова комісія утворюються  в БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять голова Приймальної комісії (керівник технікуму, відповідальний секретар відбіркової комісії), а також члени відбіркової комісії з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу технікуму БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається директором БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше 1 березня 2018 року.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів (відбіркових комісій), затверджується наказом директора з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» та структурних підрозділів.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» у поточному році.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

 

2.1. Відповідно до Умов прийому, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Приймальна комісія БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

 

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до БІТ ДВНЗ «ДонНТУ»;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях та звільнення від їх складання (згідно з Правилами прийому в БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ»), до участі у конкурсі, визначає умови їх зарахування (за результатами участі в конкурсі, за квотами тощо);
 • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • здійснює контроль за роботою Приймальної комісії, розглядає і затверджує її рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова Приймальної комісії  і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса місце проживання (місце реєстрації);

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» (Приймальної комісії).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами заступником голови Приймальної (відбіркової) комісії та відповідального секретаря та скріплюється печаткою БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» або Приймальної (відбіркової) комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» або Приймальної (відбіркової) комісії.

Вступнику у випадку подання документів у паперовому вигляді видається розписка про прийняття його документів за підписом відповідального секретаря відбіркової комісії, скріплена штампом відбіркової БІТ  ДВНЗ «ДонНТУ».

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до  БІТДВНЗ «ДонНТУ», і повідомляє про це вступника.

3.3. Для проведення вступних випробувань формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного випробування і одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», затверджується заступником голови Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідним ступенем, освітньо-кваліфікаційним рівнем та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

Незатребувані оригінали особистих документів вступників зберігаються не менше 50 років.

 

 

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали:

програми вступних випробувань, що проводяться університетом,

екзаменаційні білети,

тестові завдання,

критерії оцінювання відповіді вступника тощо.

Ці документи подають на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому БІТ ДВНЗ «ДонНТУ». На навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна забезпечуватися спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу  голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Співбесіда з кожного предмету (дисципліни) проводиться з кожним вступником не менше, ніж двома членами комісії, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

 

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

 

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії  ( керівника структурного підрозділу)  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ», який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної (відбіркової) комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше): 2-3 години; тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною (відбірковою) комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену  голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» .

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє заступник голови відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються заступнику голови відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні  БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної (відбіркової) комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або заступник голови предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Заступник  голови предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій:

за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 (100) балів, більше, ніж на 175 балів,

за 5-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 5 балів) – менше, ніж на 3 бали, більше, ніж на 4 балів.

за      100-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 100 балів) – менше за 60 і більше за 90 балів;

за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше за 5 і більше за 9 балів;

Заступник  голови відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами. Заступник  голови відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом заступником  голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної (відбіркової) комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються заступником голови предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у БІТ ДВНЗ «ДонНТУ» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

 

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Январь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

БИТ ДонНТУ
uCoz