Меню сайта

ПОЛОЖЕНННЯ БІТ "ДВНЗ" ДОННТУ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНННЯ ВСП "БІФК ДВНЗ "ДОННТУ"

 

ПОЛОЖЕННЯ ВСП "БІФК ДВНЗ "ДонНТУ

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДРАДУ

План роботи педради на 2019-2020 н.р.

1. Загальні положення
Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності навчального закладу як дорадчий орган організовується педагогічна рада.
Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.
Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу на вирішення питань:
- забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради
2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік.
2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера. У необхідних випадках на засідання педагогічної ради можуть запрошуватись представники студентського самоврядування, громадських організацій, установ, підприємств.
2.3. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.
2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради
Педагогічна рада розглядає та обговорює:
3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.
3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.
3.3. Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.
3.4. Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.
3.5.Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.
3.6.Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.
3.7. Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.
3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.
3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.
3.10.Стан дослідницької роботи та технічної творчості викладачів і студентів.
3.11.Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.
3.12.Питання охорони праці.
3.13.Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.
3.14.Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.
3.15.Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.
3.16.Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
3.17.Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.
На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

4. Регламент роботи педагогічної ради
4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу.
4.2.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.
4.3.Порядок денний заздалегідь вивішується на дошці оголошень. Засідання педагогічної ради ретельно готується.
4.4.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.
4.5.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.6.Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

5. Виконання рішень педагогічної ради
5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.
5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.
5.3. Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу технікуму.

6. Документація педагогічної ради
6.1. Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У книзі протоколів фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради.
6.2. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.
6.3. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.
6.4. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДРАДУ

 

1. Загальні положення

1.1.    Методична рада - це орган технікуму, який об'єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців, призваний бути науковим, аналітичним і прогнозуючим центром навчального закладу.
1.2.    Методична рада функціонує при заступникові директора з навчальної роботи, створюється за розпорядженням директора відповідно до Положення про Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» та інших нормативних документів.
1.3.    Методична рада не наділяється адміністративними правами; спроможна розробляти рекомендації, пропонувати і виносити їх на розгляд заступника голови педагогічної ради.
1.4.    Склад методичної ради кожного року визначається наказом директора.
До складу ради можуть входити:
•    голова ради, заступник директора з навчальної роботи;
•    секретар ради, методист технікуму;
•    член ради, заступник директора з виховної роботи;
•    член ради, заступник директора з виробничого навчання;
•    член ради, зав. механічного відділення;
•    член ради, зав. технологічного відділення;
•    член ради, зав. електротехнічного відділення;
•    член ради, зав. заочного відділення;
•    член ради, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії механічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії технологічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін;
•    член ради, голова циклової комісії фізвиховання та ЗВ;
•    член ради, голова циклової комісії гуманітарних дисциплін;
•     член ради, голова циклової комісії електротехнічних дисциплін;
•    провідний спеціаліст, бібліотекар.
1.5.    Мета діяльності методичної ради: якісно забезпечувати новий рівень наукової роботи, викладання, виховання відповідно Держстандарту освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і розширення їх функцій з науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також концепції національного виховання.

2. Основні напрями діяльності методичної ради

2.1. Основні напрями діяльності методичної ради зумовлені Положенням про Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Концепцією освітньої діяльності технікуму, Національною програмою виховання та іншими нормативними документами, що регламентують навчально-виховний процес.
2.2. Методична рада розглядає відповідність змісту освіти Держстандарту, що реалізується через робочі навчальні плани, робочі програми, тести, методичні розробки; вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до кваліфікаційних характеристик, стандартів якості професійної підготовки випускників, відповідного рівня акредитації.
2.3. Вивчає стан науково-методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових технологій навчання, комп'ютеризації, тестування, модульного навчання тощо.
2.4. Здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо.
2.5. Розробляє типові методичні матеріали:
   - за формами організації навчання: навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби;
   - за видами навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації тощо;
   - за змістом проведення виховних заходів класними керівниками.
2.6. Розробляє загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та їх самовиховання.
2.7. Розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів.
2.8. Здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших форм контролю.
2.9. Вивчає стан науково-дослідницької роботи, контролює її виконання та заслуховує звіти.

3. Форми роботи методичної ради

3.1. Розробка науково-методичних матеріалів:
   - положення про циклову комісію, про методичну раду, про навчальні кабінети, лабораторії, майстерні технікуму, проведення конкурсів, олімпіад тощо;
   - функціональних обов'язків посадових осіб, відповідальних за наукову роботу, навчально-методичні і виховні заходи.
3.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення планів роботи технікуму.
3.3. Внесення пропозицій до удосконалення внутрішнього педагогічного та адміністративного контролю, самоаналізу роботи викладачів.
3.4. Ведення обліку узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.
3.5. Надання методичної допомоги головним чином викладачам-початківцям в підвищенні рівня їх психолого-педагогічної підготовки.
3.6. Розгляд результатів атестації викладачів.
3.7. Розгляд змісту та форм навчальної документації:
    - журналів навчальних занять;
    - обліку роботи циклових комісій, навчальних кабінетів;
    - робочих програм;
    - відомостей;
    - журналів класних керівників.
3.8. Розглядає та схвалює:
    - тематику курсових та дипломних проектів;
    - доповіді, повідомлення, статті, що подаються від імені організації для публікування;
    - матеріали узагальнення досвіду викладачів;
    - доповіді викладачів, що проходять атестацію;
    - звіти про результати науково-дослідницької роботи;
    - пропозиції, рекомендації, подані характеристики щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо.

4. Організація та облік роботи методичної ради

4.1.    План роботи методичної ради складається на навчальний рік із зазначенням змісту, форм і термінів проведення заходів.
4.2.    Засідання методичної ради проводяться один раз у два місяці.
4.3.    Методична рада сприяє:
4.3.1.    Інформуванню педагогічного колективу про нові нормативні акти, нову педагогічну літературу;
4.3.2.    Організації педагогічного лекторію для викладачів та класних керівників;
4.3.3.    Проведенню семінарів-зборів, семінарів-практикумів з вивчення нових технологій навчання, проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій з питань навчально-виховного процесу;
4.3.4.    Участі у сумісних засіданнях зав. кабінетами з питань формування НМК дисциплін;
4.3.5.    Аналізу наочності у технікумі в навчальних кабінетах з позиції стандарту освіти й естетичного оформлення;
4.3.6.    Участі у роботі обласних методичних об'єднань.
4.4.    Облік роботи методичної ради ведеться у вигляді протоколів, що
знаходяться у методиста.
4.5.    Рекомендації методичної ради повинні вивчатися цикловими комісіями і затверджуватись у діючому порядку.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕК

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРАДУ

 

1.    Загальні положення

Рада технікуму – це постійно діючий адміністративний орган, діяльність якого спрямована на вирішення поточних виробничих питань, пов’язаних з обговоренням навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів, господарських та інших питань діяльності навчального закладу.
Рада технікуму в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

2.    Мета,завдання і принципи діяльності ради навчального закладу

2.1.Метою діяльності ради є:
    - формування демократичного стилю управління навчальним закладом;
    - сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
    - забезпечення якісної підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;
    - об’єднання зусиль педагогічного, студентського колективів, батьків щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу.
2.2. Основними завданнями ради є :
    - підвищення ефективності навчально-виховного процесу
  - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
    - формування виховного середовища;
    - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
    - забезпечення фізичної підготовки та здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів та працівників технікуму;
    - стимулювання морального та матеріального заохочення студентів та працівників технікуму.

2.3. Рада навчального закладу діє на засадах:
    - законності, гласності;
    - колегіальності ухвалення рішень.

3.    Склад ради технікуму

3.1. Рада навчального закладу утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, методиста, юриста, керівника фізичного виховання, інженера з ТБ, голова профспілкового комітету технікуму.
3.2. Головою ради технікуму є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

4. Організація діяльності ради технікуму

Рада навчального закладу проводить засідання згідно з комплексним планом роботи технікуму.
4.1.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу на два тижні.
4.2.Усі засідання ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.
4.3.Участь членів ради в засіданні обов'язкова. Кожний член ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.4.Кожне ухвалене рішення ради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, є обов’язковим до виконання.
4.5. Голова ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення членами ради.
4.6. Засідання ради оформлюються протокольно.

Рада технікуму на своїх засіданнях розглядає та обговорює:
   - заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів;
    - плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази;
    - стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі;
    - стан і підсумки роботи відділень;
    - режим роботи навчального закладу;
    - стан діяльності структурних підрозділів;
    - стан практичного навчання в навчальному закладі, питання посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання;
    - стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі;
    - стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі;
    - питання охорони праці;
    - питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років;
    - пропозиції щодо призначення стипендій;
    - питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.
Рада технікуму за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу. На розгляд ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ЗА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін у

БІТ ДВНЗ «Дон НТУ»

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031