Воскресенье, 18.11.2018, 06:36
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ

Меню сайта

ПОЛОЖЕНННЯ ПРО АІТ ДОННТУ

1.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Положення про технікум розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Артемівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (надалі технікум). Скорочена назва - АІТ ДОННТУ

1.1.1.  Артемівський індустріальний технікум ДонНТУ є правонаступником Артемівського індустріального технікуму.

1.1.2  Технікум віднесений до державної форми власності і підпорядкований Донецькому національному технічному університету (наказ Міністерства освіти і науки України № 885 від 25.11.04 р.).

1.1.3  Технікум є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.2 Юридична адреса технікуму: 84509, місто Артемівськ, вул. Чайковського, 63. Телефон (06274) 3-02-43; факс (06274) 8-27-67. e-mail: ait2006@ukr.net

1.3. Основними напрямами діяльності Технікуму є:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для галузей народного господарства;

- підготовка до вступу у вищі навчальні заклади;

- атестація педагогічних кадрів;

- спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича, виробничо-комерційна діяльність;

1.4. Головними завданнями Технікуму є:

- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», що відповідає стандартам вищої освіти;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Технікумі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22.06.04р. за № 51 технікум визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти першого рівня акредитації.

1.5.1   Відповідно   до  рішення     Державної   акредитаційної комісій (ДАК від 10.03.2011р. протокол № 86 ліцензія серія АГ № 508300) технікум має право готувати фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого    спеціаліста за такими напрямами і спеціальностями:

- 5.03050801 Фінанси і кредит.

- 5.03050401 Економіка підприємства.

- 5.03050702 Комерційна діяльність.

- 5.03060101 Організація виробництва.

- 5.04010602 Прикладна екологія.

- 5.05050205 Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств.

- 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

- 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.

1.5.2   Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту" технікум має право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти зі студентами, які мають базову загальну середню освіту.

1.5.3   Акредитований технікум з вищеперелічених напрямків (спеціальностей) має право видавати студентам - випускникам дипломи про  вищу освіту державного зразка та атестати про повну загальну середню освіту.

1.6 Технікум є відокремленим структурним підрозділом Донецького національного технічного університету без права юридичної особи зі збереженням ліцензованого обсягу та державного замовлення на підготовку фахівців.

1.7 Технікум здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, статуту Університету та цього Положення.

1.8 Структурні підрозділи технікуму створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності навчального закладу і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються технікумом. Структурними підрозділами технікуму є відділення і циклові комісії,  бібліотека.

 

2.  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ

2.1 Технікум, щодо управління його діяльністю, підпорядкований Донецькому національному технічному університету, повноваження якого визначаються в межах чинних законів, Статуту ДонНТУ, Положення про технікум.

3.   ОБСЯГ  ЦИВІЛЬНОЇ  ПРАВОЗДАТНОСТІ
3.1. Цивільна   правоздатність   Технікуму  виникає з моменту реєстрації цього Положення і складається  із  його прав та обов'язків.

3.2.Технікум має право:

- приймати рішення і здійснювати дії, які не протирічать чинному законодавству і відповідають цьому Положення,

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів і освітньо-професійних програм відповідно до рівня акредитації;

- визначати форми і засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- готувати фахівців за державним замовленням, замовленнями галузевих  міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договором  із громадянами;

- приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

- затверджувати штатні розписи і посадові оклади згідно із законодавством у межах фонду оплати праці;

- розпоряджатися грошовими коштами і матеріальними цінностями, одержаними від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян і благодійних фондів;

- бути позивачем і відповідачем у суді;

- самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління;

- постійно та безоплатно користуватися виділеними земельними ділянками в межах норм, визначених Земельним кодексом України;

- купувати, орендувати, замовляти необхідне обладнання і матеріали у підприємств будь-яких форм власності, у тому числі зарубіжних;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів;

- проводити науково-дослідні роботи за господарськими і державними замовленнями;

- отримувати  в установленому законодавством порядку ліцензії, дозвіл на проведення окремих видів робіт;

- здавати в оренду нежитлові приміщення та обладнання, які не використовуються у науково-виробничій діяльності;

- установлювати договірні ціни на роботи і послуги;

- здійснювати виготовлення та розповсюдження видавничої продукції відповідно до чинного законодавства;

- вирішувати соціальні питання співробітників, студентів, пенсіонерів (матеріальна допомога, ритуальні послуги тощо);

- проводити соціально-психологічне вивчення наслідків навчально-виховного процесу, включаючи методи анкетування і тестування студентів;

- засновувати громадські спілки, спортивні товариства, культурно-просвітницькі громадські організації;

- засновувати молодіжні трудові загони - тимчасові формування, створені з метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання час;

- отримувати грошові кошти за здані у вигляді лому дорогоцінні метали, металобрухт згідно чинного законодавства;

- здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству і Положенню про Технікум.

3.3.Технікум зобов’язаний:

- забезпечити своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати щонайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

- забезпечувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;

- здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

3.3.1. Студенти, слухачі, відповідно мають гарантоване державою право на:

- вибір форми навчання;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- участь в об'єднаннях громадян;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування Технікуму органів студентського самоврядування; 

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

- інші права згідно з чинним законодавством.

3.3.3. Обов’язками студентів, слухачів, є:

- додержання законодавства, моральних, етичних норм;

- систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

- виконання графіку навчального процесу та вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

- додержання Положення, правил внутрішнього розпорядку Технікуму;

- вчасне  інформування  керівництва закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо.

За невиконання обов’язків і порушення правил внутрішнього розпорядку Технікуму директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.

3.3.4. З Технікуму студент може бути відрахований:

- у зв’язку з закінченням навчання;

- за власним бажанням;

- за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

- за невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу;

- за порушення умов контракту;

- за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Технікуму (за погодженням із профспілковою організацією).

3.3.5.  Студенти можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом

на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї). Студентам, які перервали навчання в технікумі, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з технікуму, здійснюється під час канікул у межах ліцензованого обсягу.

Студенти технікуму можуть бути переведені з:

- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

3.3.6. Випускники Технікуму вільні у виборі місця роботи.

3.3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- участь у об'єднаннях громадян;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за  винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами, навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей  студентів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,  працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати у  молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність  студентів, прививати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- додержуватися законів, цього Положення та правил внутрішнього розпорядку Технікуму;

- захищати  молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

3.4. За рішенням конференції трудового колективу Технікуму згідно з чинним законодавством у встановленому порядку педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть буди надані додаткові права та обов’язки.

3.5. Керівництво Технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування, підвищення кваліфікації;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів та надбавок до них педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до законів України "Про вищу освіту", "Про освіту" та чинного законодавства;

- виплату у разі втрати роботи компенсації відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";

- надання гарантій та встановлення заохочень, передбачених статтями 57 і 58 Закону України "Про освіту".

3.6.  Права та обов’язки навчально-допоміжного й адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються правилами внутрішнього  розпорядку  Технікуму та посадовими інструкціями.

3.7.  За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та співробітники Технікуму у встановленому порядку можуть буди заохочені:

- представленням до державних нагород;

- присвоєнням почесних звань;

- відзначенням державними преміями, нагрудними значками, грамотами;

- іншими видами морального і матеріального заохочення.

3.8.  Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію у таких формах, як:

- навчання в інститутах (на факультетах) перепідготовки;

- стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах, підприємствах як в Україні, так і за її межами.

3.9. Взаємні зобов'язання керівництва Технікуму і профспілкового комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу працівників Технікуму у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, виконання обов'язків регулюються колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.

4.  УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТЕХНІКУМУ

4.1. Управління  Технікумом здійснюється на основі принципів:

- самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності Донецького національного технічного університету, керівництва технікуму та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій

4.2. Автономія  та  самоврядування Технікуму реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу та звільняти педагогічних та інших працівників відповідно до чинного законодавства;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

4.3. Управління діяльністю Технікуму здійснює його керівник – директор.

4.4 Директор технікуму виконує такі функції:

- самостійно, у межах чинного законодавства та цих повноважень, вирішувати питання діяльності Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ;

- представляти Артемівський індустріальний технікум Дон НТУ у державних та інших органах, відповідати за результати фінансової діяльності Артемівського індустріального технікуму перед ректором Дон НТУ;

- здійснявати передбачені законом угоди, укладати усі договори, які пов'язані з його діяльністю, у тому числі договори оренди, в межах затверджених кошторисів і фінансових планів;

- здійснювати усі операції в кредитних установах м. Артемівська, користуватися кредитом, відкривати і закривати банківські, розрахункові та інші рахунки для Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ, розпоряджатися ними, отримувати гроші і цінності, давати доручення, виконувати кошторис Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ;

- вести справи Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ в усіх без винятку судових установах, комісіях з усіма правами, що надаються законом сторонам в процесі з правом укладати мирові угоди, подавати апеляційні і касаційні скарги;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників технікуму відповідно до чинного законодавства, застосовувати заходи морального і матеріального заохочення, притягати до дисциплінарної відповідальності працівників технікуму згідно з чинним законодавством;

- забезпечувати охорону праці, дотримання законності та порядку в межах закладу;

- визначати функціональні обов'язки працівників технікуму;

- формувати контингент студентів технікуму;

- видавати накази про відрахування із закладу і поновлення на навчання студентів та зарахування на стипендію;

- контролювати виконання навчальних планів і програм;

- контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами закладу;

- має право підписувати банківські, касові, бухгалтерські документи, договори, угоди та інші документи, які стосуються діяльності Артемівського індустріального технікуму Дон НТУ.

- щорічно звітувати  перед зборами трудового колективу Технікуму

- може делегувати відповідно до Положення частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

При виході з посади директора технікуму директор, який пропрацював на цій посаді не менш як десять років підряд, може бути призначений на посаду радника директора технікуму із виплатою грошового утримання за рахунок технікуму в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

Призначення радника директора технікуму здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання визначаються у Положенні технікуму.

4.5 Вищим колегіальним органом самоврядування технікуму є загальні збори.

4.6 Для вирішення поточних питань діяльності директор технікуму створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

4.7 До складу адміністративної ради входять директор, заступники директора, методист, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, старший інспектор ВК, інженер з охорони праці, керівник фізичного виховання,  голова профспілки працівників технікуму і студентів.

4.8 Головою адміністративної ради є директор, а за його відсутності заступник директора, який виконує обов'язки на період відсутності директора.

4.9  Адміністративна рада розглядає і приймає рішення з питань:

4.9.1 Перспективи розвитку навчального закладу і зміцнення його навчально-матеріальної бази;

4.9.2 Підготовки до роботи в осінньо-зимовий період;

4.9.3 Стану дисципліни співробітників технікуму;

4.9.4 Стану роботи структурних підрозділів, виконання планів і програм;

4.9.5 Стану медичного обслуговування співробітників і студентів технікуму, житлово-побутових умов студентів гуртожитку;

4.9.6 Кадрового забезпечення технікуму;

4.9.7 Встановлення надбавок, доплат, премій, винагород, заохочувань для працівників технікуму тощо.

4.10 Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України. Голови та склад приймальної комісії щорічно затверджуються наказом ректора ДонНТУ.

4.11 Педагогічну раду технікуму очолює директор. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Функціями педагогічної ради технікуму є розгляд та обговорення:

- заходів з виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів України, Донецького національного технічного університету;

- стану і підсумків навчально-виховної та методичної роботи;

- досвіду роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів.

 

 

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Ноябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

БИТ ДонНТУ
uCoz