Меню сайта

НОВИНИ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Артемівський індустріальний технікум належить до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації, що має право готувати молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. Юридичною підставою здійснення освітньої діяльності є ліцензії, сертифікати, Положення про Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».
Технікум здійснює підготовку за наступними напрямами:
•    Машинобудування та матеріалообробка – спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»
•    Електротехніка та електромеханіка – спеціальність «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
•    Хімічна технологія та інженерія – спеціальність «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»
•    Економіка та підприємництво – спеціальності «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства»
В технікумі працюють два відділення, шість циклових комісій. 
Станом на 01.01.2016р. в технікумі навчалося 578 студентів, станом на 31.12.2016р. – 523. За підсумками вступної кампанії 2016 року на перший курс денного відділення було зараховано 102 студента, студентами заочного відділення стали 46 чоловік. Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі. Контингент студентів технікуму розміщений в наведеній таблиці.

Кадрове забезпечення

Суттєвий вплив на якісну організацію навчально-виховного процесу здійснює кадрова політика. Технікум повністю забезпечений педагогічними

працівниками, адміністративно-управлінським і технічним персоналом згідно штатного розкладу. Станом на 1 вересня 2016 року загальна кількість співробітників становила 115 чоловік , з них – 49 педпрацівників (6 магістрів, 21 спеціаліст вищої категорії, 1 викладач-методист,  4 викладача мають знак «Відмінник освіти України»).

Середній вік педпрацівників – 48 років.

Добір педагогічних кадрів ведеться згідно вимог законодавства і нормативних документів. Усі викладачі мають відповідну освіту та досвід практичної діяльності. Аналіз  збереження педагогічного складу у 2015 та 2016 роках демонструють дані таблиці:

 

В технікумі ведеться системна робота щодо підбору педагогічних кадрів з числа випускників технікуму. Так, сьогодні здійснюють навчальний процес 19 викладачів – випускників технікуму, що становить 35% від загальної кількості педпрацівників.

Педагогічний склад постійно оновлює свої фахові та наукові знання , враховуючи професійну мобільність і адаптацію до змін в суспільно-економічній сфері, в галузях техніки, технологій. Рівень професійної майстерності  оцінює атестація викладачів. За підсумками 2015-2016 навчального року 6 педагогічних працівників пройшли чергову атестацію , з них 1 підвищив свій кваліфікаційний рівень, 5 – атестувалися на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. Також  2 представника керівного складу ( директор технікуму, завідувач відділенням) атестувалися на відповідність займаній посаді (згідно  п.2 наказу МОНУ від 08.08.2013 року № 1135). Протягом 2016-2017 навчального року атестації підлягають 9 викладачів.

 

Підвищення кваліфікації педагогів здійснюється відповідно графіку проходження курсів і стажування на підприємствах міста та на кафедрах ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. У 2016 році 4викладачів пройшли навчання на курсах,
4 – стажування. 
60 % викладачів активно працюють у методичних об’єднаннях, що сприяє обміну досвідом, професійному зростанню. Допомогу  молодим педагогам в технікумі надає Школа молодого викладача. 
Аналіз кадрової політики демонструє як позитивні так і негативні тенденції. Серед позитивних варто відзначити:
    стабільність кадрового складу;
    середній педагогічний стаж колективу – 20 років, що є оптимальним для творчої реалізації та здійснення інноваційної діяльності;
    навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами відповідно до освіти на 100%
 Негативні риси:
    «старіння» педколективу;
    зменшення педнавантаження через скорочення контингенту студентів. 
На сьогоднішній момент функціонування технікуму освітній рівень та професійна майстерність викладачів повністю забезпечують потреби навчально-виховного процесу та його якісну організацію.
Організація навчально-методичної роботи
Реформи в системі освіти України, зростаючі вимоги до рівня знань фахівців стимулюють викладачів технікуму до пошуку найбільш ефективних методів та прийомів навчання. Педагогічний колектив протягом 2016 року продовжував працювати над проблемою «Впровадження інноваційних методів навчання з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця». Для цього викладачі займалися удосконаленням методичного забезпечення дисциплін з урахуванням сучасних освітніх вимог, демонстрували досвід застосування інноваційних технологій під час відкритих занять  і позааудиторних заходів. 
З метою розвитку творчих здібностей студентів, формування активної компетентної особистості викладачі технікуму систематично організовують науково-дослідну роботу , залучаючи студентів до гурткової діяльності, до участі в науково-практичних конференціях, форумах різного рівня. У 2016 році в місті Бахмут відбулася низка конференцій, в яких безпосередню участь взяли студенти технікуму. Так в лютому цього року на базі Артемівського медичного училища відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція  «Професійна освіта. Медицина. Виховання». Студент групи Е-14-02 Буреньков Ентоні посів перше місце в секції «Сторінки історії. Місто. Молодь. Навчальний заклад». У квітні 2016 року Клименко Олександр, студент групи М-12-02 став номінантом ІІ Науково-практичної конференції «Науковий пошук молоді – курс на майбутнє». У травні поточного року студентські команди «Електрон» та «Ерудит» посіли призові місця як в особистому так і в командному заліку в міському інтелектуальному квесті «День професійної майстерності».


Високий рівень підготовки продемонстрували наші студенти і на олімпіадах регіонального рівня. Навесні 2016 року пройшли олімпіади з фізики, інформатики, економічних дисциплін. Переможцями стали: Мороз Сергій (гр. Е-15-01) – 1 місце з фізики; Федорук Маргарита (гр.ЕП-14) – 1 місце з інформатики; Морошан Владислав (гр.Е-12-02) – 2 місце з економічних дисциплін. 
Щоб постійно підтримувати інтерес студентів до навчання, а також до обраної спеціальності в начальному закладі щорічно проводяться тижні циклових комісій. 
В рамках тижнів циклових комісій зазвичай проводяться олімпіади з фахових дисциплін, що безумовно сприяє зростанню зацікавленості студентів  в обраній спеціальності. 
Як структурний підрозділ Донецького національного технічного університету технікум продовжує тісну співпрацю з провідними фахівцями цього вишу. Узгоджується тематика курсових та дипломних проектів. Викладачі університету очолюють роботу Державної екзаменаційної комісії технікуму, відвідують захист курсових проектів, проводять лекційні заняття, надають методичну допомогу, консультують студентів старших курсів з питань 3D моделювання деталей. Останнім часом ведеться робота щодо відкриття на базі технікуму навчально-консультаційного центру. Це дасть можливість випускникам технікуму підвищити свій освітній рівень і продовжити  навчання в університеті на денному відділенні.
Артемівський індустріальний технікум є регіональним базовим навчальним закладом серед ВНЗ 1-2 рівнів акредитації Бахмутського регіону. Методична служба базового технікуму  координує методичну роботу у вузах регіону, організовує діяльність методоб'єднань, здійснює інформаційну комунікацію, сприяє проведенню міжвузівських олімпіад, конференцій, конкурсів, змагань тощо.
Отже,  налагоджена таким чином методична робота в технікумі забезпечує ефективне впровадження сучасних педагогічних моделей щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів.
Ефективність навчально-виховного процесу.
З метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в технікумі щомісячно аналізується рівень навчальних досягнень студентів з дисциплін та щоденно ведеться моніторинг відвідування занять. Така система контролю дає можливість адміністрації своєчасно реагувати на випадки незадовільної успішності студентів і виявляти порушників дисципліни. Завдяки чіткій та злагодженій роботі класного керівника, завідуючого відділенням, адміністрації навчального закладу забезпечуються стабільно високі показники кількості студентів, що отримують стипендію. Дані наведені в таблиці.

Варто зазначити, що 13 студентів технікуму отримують підвищену стипендію (що складає 5% від загальної кількості отримувачів). Це непоганий результат,  враховуючи відносно низькі показники успішності студентів першого курсу. Зазвичай, починаючи з другого курсу, студенти більш вмотивовані і  приділяють належну увагу рівню своєї успішності. 
Важливим показником ефективності навчального процесу безумовно є випускники навчального закладу. Інформація про  кількість випускників за відділеннями надана в таблиці і діаграмі:

Протягом 2016 року викладачі технікуму приділяли належну увагу розвитку творчих здібностей студентів, їх пізнавальної активності.
Студенти гідно представляли свій навчальний заклад на олімпіадах, конференціях, конкурсах, які проводилися на вузівському, регіональному та інших рівнях. 

 

Адміністрація технікуму завжди підтримує спортивні ініціативи студентської молоді. Завдяки цьому навчальний заклад може пишатися численними перемогами баскетбольної команди, студентами-чемпіонами міста, області, України з різних видів спорту (пауерліфтинг, сумо, спортивне орієнтування ). Команда АІТ є активним учасником змагань з допризовної підготовки молоді. У квітні 2016 року команда технікуму посіла перше місце в обласній Спартакіаді призером області з допризовної підготовки молоді, а також восени 2015р. взяла активну участь у Всеукраїнській спартакіаді цього напряму.

Невід’ємною складовою підготовки кваліфікованого спеціаліста є виховна робота. В технікумі вона націлена на створення комфортних умов для розвитку гармонійної, компетентної особистості. В основу виховної роботи покладено концепцію особистісно-орієнтованого виховання

залучення студентів у навчально-виховний процес на принципах співробітництва, партнерства, взаєморозуміння. Саме на ці принципи покладається і організація студентського самоврядування в технікумі. Рада студентського самоврядування сприяє розвитку ініціативи і самодіяльності студентів, залучає їх до активної участі у громадському житті навчального закладу . 
Заходи, які проводяться в технікумі охоплюють різні напрями виховної роботи. Пріоритетними виступають: національно-патріотичне, правове, морально-етичне, культурно-естетичне, фізичне виховання. 

11 років в технікумі працює студентський клуб «Правознавець», завданням якого є підвищення рівня правової обізнаності молоді. Клуб організовує проведення круглих столів , зустрічей з провідними фахівцями правоохоронних органів, місцевих органів влади. 
Зважаючи на «Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді», педагогічний колектив спрямовує виховну роботу на формування патріотичної свідомості студентів. Протягом  року проводилась низка заходів, присвячених визначним подіям в історії українського народу. Серед них: конференція на тему «Трагедія й звитяга Крут» (до до Дня пам’яті Героїв Крут , січень 2016 р.); виховна година «Зима, що нас змінила» (до Дня Героїв Небесної Сотні, лютий 2016); спортивні змагання для студентів 1-2 курсів (до Дня Національної гвардії, березень 2016); уроки пам’яті «Герої не вмирають», відвідування лекцій у міському краєзнавчому музеї, конкурс творчих проектів «Війна в історії моєї родини», участь студентів у церемонії вшанування пам’яті загиблих співвітчизників біля Обеліску Слави (до Днів пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертвам Другої світової війни, травень 2016; година національного виховання «Визволення Донбасу» (до 73-ї річниці визволення Донбасу, міста Бахмут, вересень 2016); кінолекторій «Визволення» (до 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників, жовтень 2016); спартакіада для 1-курсників «Нащадки козацького роду» із запрошенням військовослужбовців, круглий стіл «Між титанами духу і титанами зброї» (До Дня українського козацтва, до Дня захисників України, жовтень 2016); круглий стіл «Україна – територія гідності і свободи»(до Дня Гідності і Свободи, листопад 2016).

За традицією і на високому рівні в технікумі проведені: посвята в студенти , конкурсно–розважальні програми «Міс АІТ», «Гори-гори моя зірка», які спрямовані на виявлення творчо обдарованої молоді, розвиток естетичного смаку; зустріч із випускниками технікуму. 


Організація профорієнтаційної роботи
Протягом багатьох років в технікумі системно ведеться профорієнтаційна робота. Її організаційна та практична частини покладені на робочі групи, які очолюють голови циклових комісій. Загальну координацію здійснює відповідальний секретар приймальної комісії.
Щорічно в начальному закладі проводиться низка заходів, які спрямовані на забезпечення набору студентів. Серед них:
    інформаційна кампанія через засоби масової інформації, функціонування сайту технікуму;
    організація підготовчих курсів;
    проведення Дня відкритих дверей;
    проведення «Зустрічі випускників»;
    участь в міському ярмарку професій;
    зустрічі викладачів технікуму з учнями шкіл, проф.училищ, з батьками;
    запрошення школярів до участі у спільних проектах зі студентами.
 У зв’язку із зменшенням контингенту студентів, педагогічний колектив працює над новими формами і методами профорієнтаційної роботи. Зокрема, розширена географія пошуку абітурієнтів.
Фінансове забезпечення навчального закладу
Фінансове забезпечення технікуму здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів. Фонди заробітної плати та стипендіальний регулюються кошторисом, планом використання бюджетних коштів.
Аналізуючи фінансову діяльність технікуму у 2016 році, слід зазначити, що заборгованостей із стипендії та заробітної плати не було. Усі виплати робилися своєчасно. 
Стан матеріально-технічної бази
Для повноцінного забезпечення навчально-виховного процесу, а також дозвілля студентів технікум має належну матеріально-технічну базу:
•    5,5996 га території;
•    42 навчальних кабінета;
•    15 спеціалізованих навчальних лабораторій;
•    4 комп’ютерних класа, об’єднаних у мережу із доступом до інтернету;
•    3 спортивні зали, загальною площею 844 м2;
•    бібліотечний фонд – 67691 екз.;
•    актова зала на 600 місць;
•    навчальні майстерні;
•    медпункт;
•    буфет на 30 місць;
•    гуртожиток на 200 місць.
Керівництво і педагогічний колектив технікуму вживає заходи щодо покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, систематично проводяться поточні ремонти кабінетів і лабораторій, опалювальної системи, відремонтована тренажерна зала. На жаль, недостатнє фінансування не дозволяє в повній мірі оновити обладнання навчальних кабінетів  у відповідності до сучасних вимог.
Концепція розвитку технікуму
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що не дивлячись на складні умови, рейтинг Артемівського індустріального технікуму залишається високим. Передусім, завдяки ефективній політиці навчального закладу і успіхам випускників. 
Головною метою подальшої діяльності  технікуму є забезпечення стабільного і якісного функціонування. У зв’язку з цим перед колективом навчального закладу поставлені задачі:
-    виконання плану набору;
-    підготовка до проходження акредитації  спеціальностей;
-    робота над професійною досконалістю викладачів;
-    створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів;
-    розвиток матеріально-технічної бази згідно сучасним вимогам.

 

 

 

СТУДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НА ФЛЭШМОБЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

   До Революцію Гідності і Свободи

 Три роки тому наша держава пережила доленосний момент своєї історії – Революцію Гідності і Свободи. 21 листопада 2013 року українці вишли на Майдан не лише заради європейського майбутнього, а й заради становлення єдиної вільної держави -  Україна. З нагоди Дня Гідності і Свободи в технікумі були проведені: виховні години в студентських групах «Революція Гідності: ми маємо пам’ятати», засідання клубу «Правознавець» на тему «Майдан: шлях до Свободи», а також наші студентські активісти взяли участь у міських заходах, присвячених цій даті.

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
з 14 листопада по 18 листопада 2016 
Спеціальность «Економіка»
Інтерактивне бінарне заняття: « Доцільність основних методів виробництва при здійсненні фінансово-господарького процесу»

Групи ЕП-14 та ЕП-15

Науково-практична конференція
«Актуальні проблеми економіки - погляд  у  майбутнє країни студентами та молоддю в сучасних умовах» 

До Міжнародного дня толерантності тренінг «Будь толерантним».

 

 

КВЕСТ - ЭТО ЗДОРОВО

     2 листопада в рамках тижня циклової комісії електротехнічних дисциплін було проведено гру-КВЕСТ «Електрик-ерудит» між командами студентів-електриків другого та третього курсів.

     Такий виховний захід в нашому навчальному закладі проводився вперше.

     Команди «Да буде світло» (гр. Е-14-01), «Електропацани» (гр. Е-14-02), «Електронщик» (гр. Е-15-01), «Viktoria» (гр. Е-15-05) змагалися у п’яти раундах та показали високий рівень професійних знань, швидкість прийняття вірних технічних, обізнаність в англійській мові, ерудицію.

     Вітаємо всіх учасників гри!

 

 

ОШ №2

ОШ №10


 

 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

     ​В спортивном зале техникума была проведена спортокиада, посвященная Дню Защитника Украины и Покрову Пресвятой Богородицы. Студенты первого курса приняли в мероприятии активное участие.

 

ОСЕННИЙ ШИК

       В рамках техникума прошла "Ярмарка цветов", в ходе которой студенты смогли показать свою фантазию и умение создавать прекрасное. Традиционно темой ярмарки были осенние мотивы.

 
 

 

АИТовцы на Ярмарке профессий

    Преподаватели и студенты Артемовского индустриального техникума представили свое учебное заведение на городской Ярмарке профессий. Будущие выпускники школ 9х и 11х классов смогли узнать о техникуме очень многое, а также получили ответы на все интересующие их вопросы.


Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031