Меню сайта

МАТЕМАТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ШИЯН О.А.

Актуальність проблеми інтеграції навчального матеріалу в процесі підготовки молодших спеціалістів.

Проблема інтеграції навчального матеріалу в процесі підготовки молодших спеціалістів важлива і сучасна, як для теорії, так і для практики. Її актуальність обумовлена новими вимогами щодо підготовки майбутніх фахівців, а також динамічними процесами в сфері науки, техніки та виробництва. Сучасна освіта спрямована на формування освіченої, інтелектуально розвинутої особистості майбутнього спеціаліста з розумінням глибини зв’язків явищ та процесів професійної діяльності.

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених (Є. Глінська, Б. Тітова, Д. Данилюк, Л. Капічнікова, В. Максимова, В. Філіппов та ін.) досліджували значення міждисциплінарних зв’язків під час навчально-виховного процесу, а також зосереджували увагу на аналізі інтегрованих занять з різних навчальних дисциплін.

Вважаю, що викладання курсу математики полягає в такій організації навчання, яка, не порушуючи систематичності викладання дисципліни, а також логіки його подання, забезпечує більш детальну проробку професійно значущого навчального матеріалу, ілюструючи практичне значення даної дисципліни для розвитку тієї чи іншої галузі виробництва. Тобто, основними принципами викладання математики в технікумі є забезпечення зв'язку із змістом професійної освіти, відповідності вимогам кваліфікаційної характеристики і задоволення потреб дисциплін професійно-орієнтованого циклу.

Досягнення цієї загальної мети у практиці викладання курсу математики здійснюється різними шляхами:

- конкретизацією теорій, явищ і процесів під час вивчення курсу математики та закріплення знань, використовуючи навчальний матеріал спеціальних дисциплін;

- показом практичного використання в даній професійній діяльності знань, отриманих під час вивчення курсу математики;

- складанням задач з професійно спрямованим змістом, виконанням розрахунків, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю студентів;

- використанням відеофільмів із загальноосвітніх предметів з ілюстрацією в них наступності та взаємозв'язку основ математики і професійних знань відповідно до вимог ОПП та ОКХ.

Протягом останніх років педагогічної діяльності зусилля були направлені на дослідження значення інтегрованого навчання у процесі підготовки майбутніх спеціалістів, а також аналізі бінарних завдань, які використовуються під час інтегрованих занять.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість визначити, що інтегроване заняття – це заняття, яке проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних дисциплінах. Його проведення забезпечує формування у студентів цілісної системи уявлень про майбутню професійну діяльність, сприяє поглибленню та розширенню знань майбутніх фахівців, діапазону їх практичного застосування до процесів виконання професійних завдань.

Дидактична мета інтегрованого заняття – дати глибокі різнобічні знання про об’єкт вивчення, залучаючи відомості різних навчальних дисциплін. Вона реалізується об’єднаними зусиллями викладачів різних дисциплін.

Інтегроване заняття має такі особливі педагогічні можливості:

 • дає більш повне осмислення студентами навчального матеріалу, різні аспекти якого не можуть бути повністю розкриті засобами однієї навчальної дисципліни;
 • формує уміння переносити знання з однієї галузі науки в іншу;
 • розкриває думки, настрої, враження, традиції, в контексті яких слід сприймати і розуміти тему заняття;
 • посилює морально-естетичний вплив навчальних дисциплін на формування професійного іміджу майбутнього спеціаліста;
 • виховує загальнолюдські, етичні, професійні норми поведінки.

Освітній, розвиваючий і виховний потенціал інтегрованого заняття реалізується за певних педагогічних та методичних умов:

 • правильне визначення міждисциплінарних, багатоаспектних об’єктів для інтегрованого вивчення. Орієнтиром у такому випадку є ОПП та ОКХ для спеціальностей, в яких вказані можливі зв’язки між дисциплінами;
 • раціональна організація спільної роботи обох викладачів-предметників, які проводять інтегроване заняття;  узгодженість дій викладачів та студентів.

В ході підготовки до інтегрованого заняття викладачами вивчаються навчальні, періодичні, методичні джерела з теми заняття; спільно складається його план; обираються методи, форми і прийоми навчальної діяльності. Складність організації такого заняття полягає в тому, що проводиться воно одночасно двома викладачами, кожен з яких має свій стиль роботи і спілкування зі студентами. Навчальне заняття не повинно втратити цілісності, воно має стати результатом спільної творчості всіх ділових осіб цього педагогічного дійства. Мій досвід свідчить, що добре підготовлене інтегроване заняття не може перетворитися в занадто регламентоване, проведене за розписаним сценарієм заняття, коли наперед поділені ролі й визначені репліки.

Ще на початку навчального року при складанні робочої навчальної програми мною були з’ясовані можливості для інтегрування, визначені теми, щоб передбачити можливі види і засоби пізнавальної навчальної діяльності, щоб актуалізувати фонові знання студентів з дисциплін.

Так, інтеграція навчального матеріалу відбувається:

 

тема вищої математики

тема спецдисципліни

«Система лінійних алгебраїчних рівнянь»

«Теоретичні основи електротехніки»:

 • розрахунок електричних кіл методом еквівалентних опорів
 • метод вузлових і контурних рівнянь
 • метод накладання струмів
 • метод контурних струмів

«Технічна механіка»:

 • плоска система збіжних сил
 • плоска система довільно розміщених сил
 • просторова система сил
 • згин

«Комплексні числа»

«Теоретичні основи електротехніки»

основні рівняння електричних кіл в комплексній форм

«Диференціальні рівняння»

«Основи електропривода»

структура і розрахункові схеми механічної частини ЕП

«Обчислення інтегралів»

«Технічна механіка»:

 • центр ваги
 • кручення
 • згин
 • кінетична і потенційна енергія
 • основне рівняння динаміки

«Знаходження похідної»

«Технічна механіка»:

 • кінематика матеріальної точки
 • поступальний і обертальний рух твердого тіла
 • робота і потужність

 

Розробляючи комплекс навчально–методичного забезпечення, я планую форми та методи, які будуть застосовуватись на інтегрованих заняттях. Ефективними вважаю методи моделювання виробничих ситуацій, ділові ігри, конференції, семінари – дискусії, аналітичні дослідження, вирішення проблемних питань. Такі методи дають можливість максимально реалізувати дидактичні закономірності:

 • принцип негайного застосування знань;
 • зведення абстрактних знань і понять, отриманих із лекційних курсів двох дисциплін;
 • наближення до практичного розуміння професійних категорій;
 • менша втомлюваність студентів під час заняття.

На мою думку, інтегроване заняття можливо проводити не тільки як підсумкове з питань тем, розділів, але і як бінарну лекцію, розпочинаючи нову тему; як семінар – конференцію; як заняття – практикум.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого заняття відіграє його навчально-матеріальне, технічне оснащення та візуальний супровід (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, інструкції, дисплеї тощо).

Проведення інтегрованих занять – досить складний етап в організації навчального процесу в технікумі. З метою досягнення поставлених цілей щодо формування цілісної системи студентів та вирішення педагогічної проблеми «Раціональне використання освітнього, розвиваючого і виховного потенціалу інтегрованого заняття з вищої математики з метою ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу дисциплін професійної підготовки» найчастіше звертаюсь до використання бінарних професійно-спрямованих завдань, розв’язання задач, які інтегрують навчальний матеріал з різних дисциплін.

Коротко мету викладання вищої математики в технікумі можна визначити так: курс математики має забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь, які потрібні для загального розвитку студентів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва, для вивчення на достатньо високому рівні спецдисциплін (фізики, електротехніки, технічної механіки, теоретичних основ електротехніки та ін.) і для продовження освіти

/Stor_MAT_DIS/aktualnist_problemi.docx

https://drive.google.com/open?id=0B2KY0Dbwk_g3UzJEM2VHWkhrYTQ

Лисичкин и Соловейчик Математика

Апанасов и Орлов Сборник задач

МАТЕРІАЛИ З ФІЗИКИ

Матеріали з Фізики

 

Календарь
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031