Понедельник, 16.12.2019, 02:16
Приветствую Вас Гость | RSS

Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ "ДонНТУ"

Меню сайта

ДЛЯ АБІТУРІЄНТА

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

Перелік документів  необхідних для вступу (9 класи):

(початок прийому документів 01 липня 2019 р по 13 липня 2019 р.)

 

-ID-паспорт, свідоцтво про народження-для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня -2019року

( оригінал, копія);

-документ державного зразка  і додаток донього про базову освіту (оригінал, копія);

- ідентифікаційний номер (оригінал, копія);

- документи, які підтверджують пільги вступника (оригінал, копія);

- мед. довідки 0-86у, Ф-63, (25 з епікризом для іногородніх) 0-63;

- 6 фото 3*4,  2 зошита (клітинка, лінія);

- папка для файлів (колір згідно спеціальності), 4 файли,

- 15 аркушів А4.

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадку, передбачених цими Правилами та/або за успішне закінчення підготовчих курсів:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, де

П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмету;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмету;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка . Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

 

Перелік документів необхідних для вступу на базі повної загальної середньої освіти:

(11 класи)

 

-документ, що посвідчує особу (оригінал, копія);

-військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);

-документа державного зразка (оригінал) про раніше здобуту повну загальну середньої освіти  і додаток до нього (оригінал, копія);

-сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал, копія);

-документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (оригінал, копія).

- ідентифікаційний номер (оригінал, копія);

-6 фото 3*4,  2 зошита (клітинка, лінія);

- мед. довідки 0-86у, Ф-63, (25 з епікризом для іногородніх) 0-63;

- папка для файлів ( колір згідно спеціальності),

- 4 файли,15 аркушів А4.

 

Конкурсний бал вступників для вступу на основі повної загальної середньої освіти розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО (вступних випробувань), середнього бала додатка до атестату та додаткових балів за особливі успіхи передбачені цими Правилами прийому.

 Конкурсний бал вступників для вступу на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

(КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета;

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200,

ОУ - бал за особливі успіхи передбачені цими Правилами прийму:

призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 або 2019 року з базових предметів,

 

Перелік документів необхідних для вступу (після ПТУ)

 

Прийом документів з 1 липня по 30 липня (денна форма і заочна форма)

- документ, що посвідчує особу (оригінал, копія);

- диплом державного зразка про здобутий рівень кваліфікованого робітника  і додаток до нього (оригінал, копія);

- ідентифікаційний номер (оригінал, копія);

- документи, які  підтверджують

пільги вступника (оригінал, копія);

-ксерокопія свідоцтва про шлюб, якщо змінилось прізвище;

-6 фото 3*4,  2 зошита (клітинка, лінія);

- мед. довідки 0-86у, Ф-63, (25 з епікризом для іногородніх) 0-63;

- папка для файлів ( колір згідно спеціальності),

- 4 файли,15 аркушів А4.

Конкурсний бал для осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника обчислюється як сума балів з двох предметів з української мови та фахового вступного випробування та середнього бала додатка до диплому кваліфікованого робітника:-конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ, де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою;

-призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2018 або 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

Результати вступних іспитів оцінюються за 12 бальною шкалою. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі конкурсі складає 4 бали.

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

1. Атестат або диплом ПТУ (оригінал, копія)

2. 4 фото 3х4

3. ксерокопія паспорта (1, 2, 12 стор)

4. ідентифікаційний код

5. ксерокопія свідоцтва про шлюб, якщо змінювалося прізвище

6. 10 аркушів формату А4, папка для файлів і 4 файли

 

 

 

Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2019 року у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8.00 до 16.00. та по суботах з 8.00 до 13.00.

 

Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ДИКТАНТ)

для вступників

на основі базової загальної середньої освіти

 

Програму з української мови розроблено на основі чинної програми з української мови для 5-9 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р., зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  № 826 від 14.07.2016).
Матеріал програми з української мови розподілено за розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».
Вступ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.
Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Тексти диктантів для проведення екзамену дібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творів української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам. Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо.
Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.
При написанні диктанту абітурієнти повинні знати:
основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
загальні відомості про просте й складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову.
Абітурієнти повинні вміти:
дотримуватися норм українського правопису;
знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх;
правильно писати слова з вивченими орфограмами;
знаходити й виправляти орфографічні помилки;
обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

І. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі  глухі. Подовжені звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова та позначення на письмі.
Вимова приголосних звуків та їх позначення на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й. Орфограма. Орфографічна помилка.
Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Написання слів іншомовного походження.
ІІ. Будова слова, словотвір і орфографія
Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.
Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.
Правопис складних і складноскорочених слів.
Лексикологія і фразеологія. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Синоніми, антоніми, омоніми. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. Диктант.
ІІІ. Морфологія і орфографія
Поняття про самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.
Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова. Способи утворення дієслів. Правопис дієслів.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.
Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.
Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників разом і окремо. Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки. Написання часток бо, но, то, от, таки. Не з різними частинами мови. Вигук як частина мови. Правопис вигуків. Диктант.
IV. Синтаксис і пунктуація
Словосполучення. Будова й типи словосполучень за способом вираження головного слова.
Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.
Речення двоскладні і односкладні. 

 

 

Вступ.ОСВІТА.UA: новий сервіс для абітурієнтів

Сайт Освіта.ua запустив роботу Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», метою функціонування якої є надання корисної інформації для майбутніх вступників до закладів вищої освіти.

Станом на сьогодні платформа «Вступ.ОСВІТА.UA» надає статистичні дані вступної кампанії 2019 року по кожному вищому навчальному закладу України.

Зокрема, майбутні абітурієнти, їх батьки та представники освітянської громадськості мають можливість дізнатись наступні дані по кожному вищому навчальному закладу України (та по бакалаврських спеціальностях):

 • середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет;
 • середній рейтинговий бал зарахованих на контракт;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • середній бал атестата зарахованих на бюджет;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт;
 • середній бал атестата зарахованих на контракт;
 • середній рейтинговий бал всіх зарахованих;
 • мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на контракт;
 • максимальний обсяг державного замовлення;
 • кількість поданих заяв до навчального закладу;
 • ліцензійний обсяг кожної спеціальності;
 • кількість невикористаних ліцензійних місць;
 • конкурс на одне бюджетне місце.

Також, зазначена інформація доступна по кожній бакалаврській спеціальності за якою проводився набір абітурієнтів у 2019 році.

Користуючись зазначеними даними українські абітурієнти зможуть зважено обирати свій шлях до здобуття вищої освіти.

Інформація, що розміщена у інформаційній системі «Вступ.ОСВІТА.UA» отримана з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на підставі укладеного договору із Державним підприємством «Інфоресурс», що є розпорядником ЄДЕБО.

Планується, що на сайті також висвітлюватиметься інформація про перебіг вступної кампанії 2019 року.

http://osvita.ua/vnz/consultations/58603/

Вход на сайт
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Календарь
«  Декабрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

БИТ ДонНТУ
uCoz